บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

COMPANY PROFILE


COMPANY PROFILE

COMPANY PROFILE

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด (SL) ก่อตั้งเมื่อ 19 มีนาคม 2552 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้หลอดประหยัดพลังงานแอลอีดี (LED Lighting) แทนหลอดไฟแบบเดิม (Conventional Lighting) และการใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดภาระการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ อาทิเช่น น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นต้นบริษัท เซเครทไลท์ จำกัด (SL) ก่อตั้งเมื่อ 19 มีนาคม 2552 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้หลอดประหยัดพลังงานแอลอีดี (LED Lighting) แทนหลอดไฟแบบเดิม (Conventional Lighting) และการใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดภาระการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ อาทิเช่น น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นต้นเซเครทไลท์ฯ (SL) ยึดมั่นในหลักการแห่งคุณภาพสินค้าเป็นอันดับแรก ซึ่งมิได้ ครอบคลุมแต่เฉพาะคุณภาพของสินค้าเท่านั้น แต่รวมถึงคุณภาพของการให้บริการหลังการขายอีกด้วย ทำให้เซเครทไลท์ฯ ได้ตั้งมั่นอยู่บน 3 พันธกิจ ดังนี้

สินค้าโคมไฟประหยัดพลังงานแอลอีดีที่หลากหลาย (Assorted Product) : เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันทั้งในด้านการใช้งาน พื้นที่หน้างาน หรือแม้แต่งบประมาณของลูกค้าที่ต่างกัน

คุณภาพที่มากกว่าในราคาที่เท่ากัน (Quality with Reasonable Price) : ด้วยความเชื่อที่ว่า คุณภาพสินค้าต้องมาเป็นอันดับ 1 ดังนั้นด้วยราคาที่เท่ากันกับผู้ให้บริการรายอื่น SL จะนำเสนอสินค้าคุณภาพที่มากกว่าเพื่อประโยชน์ของลูกคาเป็นสำคัญ

เป็นมากกว่าผู้ขายสินค้า (Accountability & Beyond) : SL จะร่วมทำงานกับลูกค้าตั้งแต่การเริ่มพัฒนาโครงการ นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสม รวมถึงบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า SL จะอยู่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกเรื่อง

ส่วนหนึ่งของบริษัทชั้นนำที่ให้ความไว้วางใจใช้สินค้าและงานบริการติดตั้งโคมไฟ LED จากเซเครทไลท์ (SL)